top of page

Biologisk mangfold

Hovedområdet handler om det biologiske mangfoldet lokalt og globalt og om at trusler mot mangfoldet er en av de store utfordringene mennesker står overfor. Klassifisering av arter og verdien av variasjon innenfor og mellom populasjoner er en del av hovedområdet, i tillegg til sammenhengen mellom mangfold, habitat og nisjer.

Alt innhold i filmene er knyttet opp mot konkretiseringen av kompetansemålene.

Artsbegreper

Biologisk mangfold

Evolusjon

Systematikk

bottom of page